Default Header Image

Cercetare

Cercetarea  științifică este o activitate sistematică și creatoare care vine să ne sporească nivelul de cunoaștere în domeniul profesat. Astfel, activitatea de cercetare științifică este o componentă importantă a activității Centrului, reprezentând și un criteriul esențial în aprecierea performanței academice și educaționale a cadrelor didactice universitare, și care este orientată spre realizarea următoarelor obiective: efectuarea cercetărilor științifice în concordanță cu aria de predare a disciplinelor din cadrul Centrului; organizarea și participarea cu comunicări științifice la congrese, conferințe naționale și internaționale, seminare, mese rotunde și alte manifestări științifice; elaborarea și publicarea lucrărilor științifice în revistele științifice de specialitate din țară și de peste hotare; valorificarea și implementarea rezultatelor cercetării în procesul actului educațional.

   Cercetarea științifică efectuată de către cadrele didactice ale Centrului este extrem de variată și complexă, cuprinzând următoarele: 

direcții de cercetare – 

 • dactica limbii române/nematerne;

 • formarea și dezvoltarea limbajului de specialitate (medical); 

 • formarea și dezvoltarea competențelor de comunicare interpersonală profesională (medic-pacient) etc. 

teme de cercetare –

 • tendințe moderne în însușirea limbii române ca limbă străină în grupele de studenți internaționali;

 • activități de comunicare lingvistică în procesul de predare-învățare a limbii române ca limbă străină/ nematernă;

 • aplicarea tehnologiilor educaționale în formarea și dezvoltarea limbajului de specialitate

 • identificarea și elaborarea formelor de organizare a instruirii centrate pe student;

 • formarea și dezvoltarea competenței de comunicare profesională în limba română la studenții alolingvi. 

 

LISTA LUCRĂRILOR ȘTIINȚIFICE PUBLICATE 

DE CĂTRE CADRELE DIDACTICE ALE CENTRULUI DE STUDII PREUNIVERSITARE ȘI EDUCAȚIE LINGVISTICĂ

Monografii

1. Nastasiu, S. Comunicarea interpersonală medic-pacient: abordare psihopedagogică. Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie„Nicolae Testemițanu”. Chișinău: CEP„Medicina”,

2019. 196 p. ISBN 978-9975-82-124-7.

Ghiduri

1. Nastasiu, S. - Contribuții didactice la optimizarea relațiilor de comunicare medic-pacient.  Didactic Assistance for Optimizing Doctor-Patient Communication. Methodological Guide for the Discipline Romanian as a Foreign Language for Medical Students. –Warsaw: RS Global Sp. z O. O., 2020. – 80 p. ISBN 978-83-958980-4-4 DOI: 10.31435/rsglobal/022

 

Articole în culegeri științifice editate în străinătate

 1. Nastasiu, S., Braniște, L. Competența lingvistică versus competența de comunicare medic-pacient. În: Volumul „Limbajul științelor. Știința limbajelor (colecția filologie)”, coord. L. Berechet,A. Buzatu, C.V. Dafinoiu, București: Editura„Universitară”, 2019. pp. 161-170. ISBN 978-606-28-0869-3. DOI: 10.5682/9786062808693.

 2. Eșanu-Dumnazev, D., Nastasiu, S. Incidența comunicării didactice în raport cu competența de comunicare medicală, În: Volumul”Learning solutions in medical higher education –an interdisciplinary approach”, U.M.F. Iași: Editura „Gr.T.Popa”, 2019. pp. 381-389. ISBN 978-606-544-596-3.

 3. Nastasiu, S., Braniște, L. Conceptual considerations on interpersonal communication. În:Volumul „Polifonii culturale: limba, cultura şi civilizaţia turcă în lume: abordări interdisciplinare”, coord.: N. Hasan, Bucureşti:Editura „Universitară”, 2019. pp. 540-550. ISBN978-606-28-0894-5. DOI: 10.5682/9786062808945.

 4. V. Costin. Medical synonyms as a source of terminological variation în „Globalization, intercultural dialogue and national identity”, Târgu Mureș, România, 2020

 5. Goraș-Postică V., Nastasiu S. Limba română – mijloc de integrare socio-culturală a tinerilor din Republica Moldova aici și acum? În: ACROSS, ISSN 2602-1463 Vol. 4 (2) 2021 Contemporary Challenges in Teaching Romanian as a Sec-ond Language, p. 5-15.

 6. Vîntu V. Eficientizarea predării limbii române prin implementarea resurselor digitale. În: ACROSS, ISSN 2602-1463 Vol. 4 (2) 2021 Contemporary Challenges in Teaching Romanian as a Second Language, p. 28-32.

 

Articole în reviste de specialitate Categoria A, B1, B, C

 1. Vîntu, V.; Busuioc, A. The Romanian language as foreign language in the context of European multilingualism în: Intertext. Nr. 1/2 (53/54), anul 14, 2020, Chișinău, ULIM, ISSN 1857-3711 / e-ISSN 2345-1750, p. 171-177.

 2. Nastasiu S., Eșanu-Dumnazev D., „Elemente structurale  în comunicarea interpersonală medic-pacient”  în  „ Acta et Commentationes, Sciences of Education”, nr. 2 (16) 2019 ISSN 1857-0623, p. 123-136, E-ISSN 2587-3636

 3. Busuioc, A., Vîntu, V. Identifying levels of professional communication language skills. În: The Moldovan Medical Journal. 2020, vol. 63, nr. 4, pp.18-22. ISSN2537-6373.

 4. Vîntu, V. Abordări ale metaforei terminologice. În: Philologia. Chișinău, 2020, nr. 1-2, pp. 64-68. ISSN 1857-4300, E-ISSN 2587-3717.

 

Articole la congrese, conferințe, simpozioane în culegeri  internaționale

 1. Goras-Postica V., Nastasiu S. „Some practices of education for democracy:case studies from the Republic of Moldova” (c.193-196) , publicat în: Материалы международной научной конференции „Участие детей в решении вопросов,Затрагивающих их интересы: Современное состояние, проблемы  перспективы”   отв. ред. А.Г. Филипова – СПб.: Астерион, 2019. – 272 с. ISBN 978-5-00045-783-2

 

Articole la congrese, conferințe, simpozioane în culegeri din țară (cu participare internațională)

 1. Vîntu, V.; Busuioc, A.  „Tendințe moderne în metodologia didactică. În: „Tradiție și perspective în didactica modernă”, vol.3, Alba-Iulia, Editura Aeternitas, 2019, p. 273-276. ISBN 978-606-613-182-7.

 2. Busuioc, A.; Vîntu, V. Activități de comunicare lingvistică în procesul de predare-învățare a limbii române pentru studenții străini. În: „Tradiție și perspective în didactica modernă”, vol.3, Alba-Iulia, Editura Aeternitas, 2019, p.28-32. ISBN 978-606-613-182-7.

 3. Nastasiu S. „Incursiuni teoretice privind originea comunicării medicale”, publicată  în culegerea de materiale ale Conferinței Internaționale „Sănătatea, Medicina și Bioetica în societatea contemporană: studii inter și pluridisciplinare”, ediția II, pag.115-123, ISBN 978-9975-56-701-5

 4. Nastasiu, S. Elemente primordiale de formare a competenţei de comunicare interpersonală medic-pacient prin limbajul specializat. În: Materialele Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale dedicate aniversării de 20 de ani de la fondarea Facultăţii Ştiinţe Sociale şi ale Educaţiei, Ed. a 10-a, ULIM, 5 - 6 decembrie 2019, Chișinău: Tipografia „Print-Caro”, 2020. pp. 409-414. ISBN 978-9975-3371-7-5.

 5. Nastasiu, S. Aspecte etice în relația medic-pacient. În:Materialele Seminarului Științific Național „Actualități în promovarea principiilor bioetice în Republica Moldova”, Ediția a II-a, USMF „Nicolae Testemițanu”. Chișinău: CEP„ Medicina”, 2019. pp.23-26. ISBN 978-9975-82-126-1.

 6. V. Costin, D. Ceoban. Mitologia antică: sursă de formare a termenilor medicali. În: Filologia modernă: realizări și perspective în context european. Spiritus loci: interferențe, confluență, rezistență, ediția a 13-a, Chișinău, 10-11 octombrie 2019-Chișinău: Pro Libra, 2019, p.86-91, ISBN 978-9975-3289-6-8

 7. V. Costin, E. Mincu. Sinonimia în terminologia medicală. În: Materialele colocviului științific național „Lecturi in memoriam acad. Silviu Berejan”, (volumul IV), Chișinău, 2020: Pro Libra, p.37-40, ISBN 978-9975-3392-0-9 V. Costin. Sinonimia: fenomen semantic integrant în terminologia medicală în „Filologia modernă: realizări și perspective în context european”, Chișinău,2020, p.88-93, ISBN 978-9975-3392-9-2. 

 8. V. Costin. Categoriile estetice ale sinonimelor în terminologia medicală în „Materialele Conferinței științifice a doctoranzilor Tendințe contemporane ale dezvoltării științei”, vol. II, ediția a IX-a, Chișinău, 2020, p.45-51, ISBN 978-9975-3389-7-4.

 9. Vîntu, V.; Busuioc, A. Metode alternative de evaluare. În: Lumina Verbului Matern. Materialele Conferinței Științifice „Profesorul și savantul Irina CONDREA – prezență remarcabilă în mediul academic și cultural din Republica Moldova”, 25 octombrie 2019, p. 389-393. – ISBN 978-99750149-53-2.

 10. Busuioc, A.; Vîntu, V.   Eficientizarea predării limbajului de specialitate la mediciniști prin utilizarea metodelor expozitive și conversative. În: Materialele Coferinței Științifice „Profesorul și savantul Irina CONDREA – prezență remarcabilă în mediul academic și cultural din Republica Moldova”, 25 octombrie 2019. p. 384-389. – ISBN 978-99750149-53-2.

 11. Nastasiu, S., Primordial elements of training the competence of interpersonal communication pshysician-patient through specialized language,  rezumat  publicat  în culegerea Conferinței Internaționale  „The contemporary issues of the socio-himanistic sciences”, pag.98, ISBN 978-9975-3371-4-4

 12. Vîntu, V. Valoarea didactică a mijloacelor audio-vizuale. În: Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice, Universitatea de Stat din Tiraspol, 28-29 februarie 2020, p. 204-208. ISBN 978-9975-76-300-4.

 13. Costin, Viorica. Incidența sinonimelor în textul medical în Abstract book „Congresul consacrat aniversării a 75-a a USMF„ Nicolae Testemițanu”, p. 748

 14. Busuioc, Aliona. Identificarea nivelurilor de formare a competențelor de comunicare profesională a limbajului de specialitate în Abstract book „Congresul consacrat aniversării a 75-a a USMF„ Nicolae Testemițanu”, p. 744.

 15. Corobcean, Doina. Migrația numelui propriu – eponimele medicale  în Abstract book „Congresul consacrat aniversării a 75-a a USMF„ Nicolae Testemițanu”, p. 746